خط معلی خطی خاص

خط معلی خطی خاص

خط معلّي به دليل خاصيت ذاتي خود بيش‌تر در سطرنويسي و قطعه‌نويسي استفاده مي‌شود تا کتابت
از معلّي در بسياري از تبليغات و طراحي‌ها با موضوعات ديني و مذهبي به‌صورت عنوان و قطعه استفاده شد