تذهیب اثر سیده مینا مرتضوی

تذهیب اثر سیده مینا مرتضوی

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری