تذهیب اثر سیده زینب احمدی

تذهیب اثر سیده زینب احمدی

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری