تذهیب اثر سیده حمیده آیت اللهی

تذهیب اثر سیده حمیده آیت اللهی

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری