خط کوفی خطی از تاریخ

خط کوفی خطی از تاریخ

خط کوفي نام خطي است زاده شهر کوفه که در آنجا شکل گرفت و وسعت يافت. اين خط داراي نقطه‌گذاري و اعراب است
اما در بيشتر متوني که به اين خط نوشته شده است تنها حرکت‌هاي حروف نوشته شده و نقطه‌ها نوشته نشده‌اند