نگارگری اثر سمانه دوستی نیا

نگارگری اثر سمانه دوستی نیا

آثار نمایش داده شده در دوسالانه اول نمایشگاه دوسالانه تذهیب و نگارگری