گل و مرغ اثر سمانه دوستی نیا

گل و مرغ اثر سمانه دوستی نیا

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری