خط طغرا خطی با زیبایی خاص

خط طغرا خطی با زیبایی خاص

خط طغرا گونه‌ ای خط تفنّنی و تزیینی که از دورۀ سلجـوقیان در ایران متداول بوده و عبارت است از خطّی قوسی شکل که در بالای فرامین پادشاهان
میان علامت سلطان و بسمله به شکلی خاص می ‌کشیدند
در سده های اخیر به وسیلۀ خوشنویسان عثمانی (ترکیه) شکل و قالبی متناسب و زیبا یافته است