خط سیاه مشق خطی متمایز

خط سیاه مشق خطی متمایز

سیــاه مشق به عنوان یکی از قالب های خوشـنـویسی از دیر باز مورد توجه مشاقان بوده که از دوره قاجار با ظهور
بزرگانی همچون میرحسین خوشنویس باشی، میرزا کاظم تهرانی و میرزا غلامرضا اصفهانی تشخص یافته است