تذهیب اثر سید محمد حسینی

تذهیب اثر سید محمد حسینی

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري