تذهیب اثر سمیه مختاری

تذهیب اثر سمیه مختاری

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري