تذهیب اثر زینب موحدی اصل

تذهیب اثر زینب موحدی اصل

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري