گل و مرغ اثر زهره مدنی

گل و مرغ اثر زهره مدنی

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري