گل و مرغ اثر زهرا مژدکانلو

گل و مرغ اثر زهرا مژدکانلو

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري