تذهیب اثر زینب شاهی

تذهیب اثر زینب شاهی

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري