تذهیب اثر زینب رهنما

تذهیب اثر زینب رهنما

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري