کاشی کاری روی پله

کاشی کاری روی پله

کاشی کاری روی پله که در قدرم در اکثر خانه های ایرانی استفاده می شد