باران

باران

دلم باران می خواهد وچتری خراب وخیابانی که هیچگاه به خانه تو نرسد