شهر خالی است زعشاق بود کز طرفی-مردی از خویش برون آید وکاری بکند

شهر خالی است زعشاق بود کز طرفی-مردی از خویش برون آید وکاری بکند

اندازه 35*50