تو قد بینی ومجنون جلوه ناز

تو قد بینی ومجنون جلوه ناز