توکجایی در گستره بی مرز این جهان تو کجایی؟ (احمدشاملو)

توکجایی در گستره بی مرز این جهان تو کجایی؟ (احمدشاملو)