تذهیب اثر آزاده کوچک یزدی

تذهیب اثر آزاده کوچک یزدی

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگري ايران