باران

باران

هرکه باران باشد روی چشم همه پنجره ها جا دارد