دست های تو

دست های تو

دستهای تو تصمیمم بود-باید می گرفتم و دور می شدم