این جهان با تو خوش است

این جهان با تو خوش است

این جهان با تو خوش است وآن جهان با تو خوش است
این جهان بی من مباش وآن جهان بی من مرو
مولانا