جایی میان قلب

جایی میان قلب

جایی میان قلب هست که هرگز پر نمی شود وما درآن فضا انتظار می کشیم
(بوکوفسکی)