خودت باش-جهان-اصالت را می ستاید

خودت باش-جهان-اصالت را می ستاید