دوستی

دوستی

دوستی تکرار دوستت دارم نیست
دوستی فهمیدن ناگفته های کسی است که دوستش داری