ای همدم روزگار چونی بی من

ای همدم روزگار چونی بی من