انسانیت

انسانیت

آنچه پایان ندارد نه تویی نه من
این انسانیت است که تاابدفریاد کشیده خواهدشد