چه زیبا مرا از هم می پاشی

چه زیبا مرا از هم می پاشی

به خاطر آوردنت را دوست می دارم
چه زیبا مرا از هم می پاشی
شعر: ناظم حکمت