قربانی

قربانی

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند