طوطی دروغگو

طوطی دروغگو

تورفته ای ومن مانده ام
واین طوطی دروغگو
که هی تکرار می کند
دوستت می دارم
شعر: رضا کاظمی