کاکتوسهای تشنه

کاکتوسهای تشنه

همیشه انگار
کسی به جایی یا کسی
تکیه کرده است
آمده بودم که بایستم کنارسروهای جوان
نه که اندام خونیم را
کاکتوس های تشنه معنی کنند