گل و مرغ اثر ابوالفضل یوسفی

گل و مرغ اثر ابوالفضل یوسفی

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگری ايران