تذهیب اثر آرش مرآتی

تذهیب اثر آرش مرآتی

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگری ايران