گل و مرغ اثر طهمورث افشار

گل و مرغ اثر طهمورث افشار

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگري ايران