تذهیب اثر فاطمه کریمی

تذهیب اثر فاطمه کریمی

تذهیب اثر فاطمه کریمی از آثار نمايش داده شده در نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري