قلعه بابک خرمدین - آذربایجان شرقی

قلعه بابک خرمدین - آذربایجان شرقی

قلعه بابک خرمدین - آذربایجان شرقی - 50 کیلومتری شمال شهرستان اهر