نقاشی با گواش روی سفال اثر سرکار خانم فاطمه زرباف

نقاشی با گواش روی سفال اثر سرکار خانم فاطمه زرباف

نقاشی با گواش روی سفال فرستنده سرکار خانم فاطمه زرباف