تشعیر اثر منصوره جعفری

تشعیر اثر منصوره جعفری

تشعیر اثر منصوره جعفری از آثار نمايش داده شده در نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری