تذهیب اثر فهیمه صنعتگر تبریزی

تذهیب اثر فهیمه صنعتگر تبریزی

تذهیب اثر فهیمه صنعتگر تبریزی از آثار نمايش داده شده در نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری