تذهیب اثر فاطمه غفوری فر

تذهیب اثر فاطمه غفوری فر

تذهیب اثر فاطمه غفوری فر از آثار نمايش داده شده در نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری