اثر تذهیب، اثر علی بهمنی

اثر تذهیب، اثر علی بهمنی

تذهیب، اثر علی بهمنی از آثار نمايش داده شده در نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری