تذهیب اثر علی بهمنی

تذهیب اثر علی بهمنی

تذهیب اثر علی بهمنی از آثار نمايش داده شده در نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری