نقاشی چهره سیاه قلم اثر سرکار خانم فائزه طباطبائی

نقاشی چهره سیاه قلم اثر سرکار خانم فائزه طباطبائی

نقاشی چهره سیاه قلم اثر سرکار خانم فائزه طباطبائی