تذهیب اثر عاطفه شفیعی

تذهیب اثر عاطفه شفیعی

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري