تذهیب اثر عاطفه آچاک

تذهیب اثر عاطفه آچاک

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري