گل و مرغ اثر سمیه شیرمحمدی1

گل و مرغ اثر سمیه شیرمحمدی1

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري