پنجره های شیشه ای، نصیر الملک مسجد

پنجره های شیشه ای، نصیر الملک مسجد

شیراز، ایران